Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er: 
a.

Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning (SWS)

b.

Foreningen benytter tillige binavnene: Wayfarersammenslutningen og Wayfarerklubben.

  Wayfarer: Entype-sejljolle, der er designet af Ian Proctor og bygget i overensstemmelse med gældende tegninger, specifikationer og klasseregler.
   
§ 2. Formål
a. At fremme Wayfarer-klassens og SWS's medlemmers interesser
b. At føre SWS's medlemsregister og klasseregister for Skandinavien
c. At være "National Class Association" for Skandinavien i Wayfarer International Committee (WIC) - jfr. WIC's Constitution, punkt 2.2.

 

§ 3. Medlemskab findes i følgende former:
a. Medlemskab kan opnås af en ejer af en Wayfarer eller i tilfælde af fælleseje af den, som fællesskabet/foreningen eller sammenslutningen, der ejer båden, udpeger dertil.
b. Desuden kan medlemskab opnås af enhver person, som interesserer sig for Wayfarer-klassen, og som godkendes af bestyrelsen.

 

§ 4. Kontingent
a. Årskontingent fastsættes af generalforsamlingen og forfalder til betaling den følgende 1. januar. Nye medlemmer, som optages efter udgangen af september, betaler ikke kontingent i indmeldelsesåret. Medlemmer under 19 år kan få 50 pct. ungdomsrabat.
b. Købere af brugte både kan overtage sælgers medlemskab året ud.
c. Ethvert medlem, der ikke betaler kontingent inden en måned efter modtagelsen af kontingentopkrævningen, slettes af medlemsregisteret.

 

§ 5. Ledelse
a. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 5 og højst 10 medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der i et bestyrelsesmøde deltager mindst 4 bestyrelsesmedlemmer.
b. Bestyrelsen vælger af sin midte:
 
 1. En formand og en næstformand.
 2. En referent til at føre protokol over bestyrelsens beslutninger
 3. En sekretær til at føre SWS's medlemsregister
 4. En chefmåler til at føre et klasseregister for Skandinavien.
 5. En kasserer, som på bestyrelsens vegne og i overensstemmelse med dens beslutninger tager vare på foreningens formue, sørger for kontingentopkrævning og udbetalinger, fører en kassebog, hvori alle indtægter og udgifter føres, samt udarbejder årsregnskab.
 6. En repræsentant til WIC, hvor denne afgiver stemme i overensstemmelse med generalforsamlingens og/eller bestyrelsens beslutninger.
c. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvori kan deltage ethvert medlem, bestyrelsen udpeger. Bestyrelsen kan optage medlemmer i bestyrelsen, hvis det er nødvendigt.
d. Foranstalter bestyrelsen afstemning pr. brev, skal forslaget udformes, så det kan besvares med ja eller nej. Medlemmerne skal have en frist på mindst 14 dage fra modtagelsen af brevet, til svaret er sekretæren i hænde.

 

§ 6. Generalforsamling
a. Der afholdes årligt en generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter tidspunkt og sted.
b.

Forslag til behandling på SWS generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen afholdes.

Forslag til vedtægtsændringer og ændringer i WIC Class Rules være optaget på generalforsamlingens dagsorden og udsendt samtidig med indkaldelsen til mødet for at kunne optages til afstemning.
Andre forslag offentliggøres så vidt muligt i foreningens medlemsblad og på foreningens hjemmeside inden mødet. Forslag til behandling på en ekstraordinær generalforsamling må fremsendes mindst 6 uger forud for denne og skal være skriftligt begrundede.

c. Følgende emner skal findes på en ordinær generalforsamlings dagsorden:
 
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Revideret regnskab for det foregående kalenderår forelægges til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Forslag fra WIC til ændring af Class Rules
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det følgende år
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisor
d. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt ønsker det med angivelse af emne, der skal behandles.
e. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.
f. Alle medlemmer har adgang til og taleret på generalforsamlingen.
g. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dog kræves til ændring af vedtægten, WIC's Constitution og Class Rules, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslagene. Afstemning skal ske skriftligt, hvis blot et medlem kræver det.
§ 7. Opretholdelsen af Wayfarer som entype-jolle
  Bestyrelsen samarbejder med copyright holders om opretholdelsen af Wayfarer som entype-jolle og om at sikre god standard og kvalitet i bådebygningen - alt til sikring af klassens interesser. Beslutninger, der har relation til konstruktionstegningerne el-ler specifikationer for Wayfarerjollen, og som bestyrelsen eller generalforsamlingen har truffet, skal godkendes af WIC for at være gyldige.

 

§ 8. Mesterskabssejladser
  Foreningen iværksætter og kontrollerer mesterskabssejladser. De skal være åbne for enhver, der er medlem af en national Wayfarer-forening under WIC.

 

   
  Således vedtaget på generalforsamling i SWS 11. marts 1976 og efterfølgende revisioner - 27. juni 1981 - 10. juli 1986 - 8. juli 1999 - 10. juli 2003- 12. juli 2018.- 13. juli 2022